ZADZWOŃ DO NAS: 603 777 663

SKLEP STACJONARNY: ul. Długa 24, Chorzów

Logo Sklep Impuls Alkohol Piwo Craftowe Wino Prezenty

NOWOŚĆ: Mamy też coś dla Twojego pupila – 🦴 🐶 PSIE PRZYSMAKI KLASY PREMIUM  🐶 🦴

Regulamin Platformy

 

Postanowienia wstępne

 

 1. Platforma internetowa Impuls, dostępna pod adresem internetowym sklepimpuls.pl, prowadzona jest przez Witolda Wątroba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P. H. Omega Witold Wątroba, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 627-000-67-31, REGON 276555712
 2. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie (koncesję) na sprzedaż napojów alkoholowych i piwa. Koncesja dostępna jest do wglądu na żądanie zainteresowanej strony.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Platformy i określa zasady korzystania z Platformy w celu składania rezerwacji w Sklepie Stacjonarnym oraz korzystania z innych usług oferowanych przez Sprzedawcę.
 4. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest w Sklepie Stacjonarnym sprzedawcy, prowadzonym przy ulicy Długiej 24, 41-506 Chorzów. Platforma internetowa stanowi dodatkowy kanał informacyjny dzięki któremu Sprzedawca może dotrzeć do szerszego grona potencjalnych klientów. Sprzedawca na Platformie prowadzi jedynie prezentację oferty posiadanego w sklepie stacjonarnym towaru.
 5. Informacje handlowe, w szczególności prezentacja Towarów z podaniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowiąc zaproszenie do składania ofert.
 6. Sprzedawca dopuszcza możliwość rezerwacji towaru za pośrednictwem jego sklepu internetowego. Poprzez Platformę, Klient składa rezerwację na wybrane Towary. Potwierdzenie i płatność za Towary znajdujące się w koszyku nie oznacza złożenia zamówienia na te Towary a jedynie ich rezerwację i przygotowanie do odbioru w sklepie stacjonarnym.

 

Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Platformy, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P. H. Omega Witold Wątroba, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 627-000-67-31, REGON 276555712
 3. Sklep Stacjonarny – Sklep monopolowy prowadzony przez Sprzedawcę przy ulicy Długiej 24, 41-506 Chorzów posiadający ważne koncesje na sprzedaż piwa oraz napojów alkoholowych.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący rezerwacji za pośrednictwem Platformy.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Platformy.
 6. Platforma – platforma on-line przeznaczona do dokonywania rezerwacji towarów, w ramach której świadczone są również inne usługi, dostępna pod adresem sklepimpuls.pl
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.
 8. Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów w sklepie stacjonarnym ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta na Platformie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Rezerwacjach na Platformie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz rezerwacji – interaktywny formularz dostępny na Platformie umożliwiający złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Rezerwacji, w szczególności ilości towarów.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą w momencie odbioru zarezerwowanego towaru w Sklepie Stacjonarnym przez Klienta.
 14. Polityka Prywatności – osobny dokument dostępny na Platformie, określający sposób i zakres przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta.
 15. Towar – dostępna na Platformie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w momencie odbioru towaru w Sklepie Stacjonarnym między Klientem a Sprzedawcą.

 

Kontakt ze Sklepem Stacjonarnym / Administratorem Platformy

 

 1. Adres Sklepu Stacjonarnego Sprzedawcy: ul. Długa 24, 41-506 Chorzów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@sklepimpuls.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 605 579 605
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: TODO
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 21:00

 

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Platformy, w tym przeglądania zaprezentowanego asortymentu Sklepu Stacjonarnego oraz rezerwowania Towaru, niezbędne są:

 

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu komputer stacjonarny, tablet lub telefon.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. włączona obsługa skryptów JavaScript.

 

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy i Sklepu Stacjonarnego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Platforma przeznaczona jest do użytku jedynie przez osoby pełnoletnie. Przed wejściem na Platformę Klient składa oświadczenie, że jest pełnoletni.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Stacjonarnego nie wymaga zakładania Konta. Składanie rezerwacji przez Klienta na Towar znajdujący się w asortymencie Sklepu Stacjonarnego możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Rezerwacji bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane na Platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt wykonania zlecenia dostawy przez firmę Kurierskiej o której Klient jest informowany na stronach Platformy w trakcie składania Rezerwacji, w tym także w chwili wyrażenia woli złożenia Rezerwacji do odbioru w Sklepie Stacjonarnym.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za wykonanie zlecenia dostawy przez firmę kurierską oraz o innych kosztach, będzie podana na Platformie w opisie Towaru.
 7. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Polityki Prywatności.

 

Zakładanie Konta na Platformie

 

 1. Aby założyć Konto na Platformie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych wyszczególnionych w Polityce Prywatności Platformy.
 2. Założenie Konta na Platformie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

Zasady składania Rezerwacji

 

W celu złożenia Rezerwacji należy:

 

 1. zalogować się na Platformie (opcjonalnie);
 2. wybrać Towar będący przedmiotem Rezerwacji, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Rezerwacji bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Rezerwacji bez rejestracji – wypełnić Formularz Rezerwacji poprzez wpisanie danych odbiorcy Rezerwacji oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Rezerwacji,
 5. kliknąć przycisk “Rezerwuję i płacę.
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić rezerwację w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. Płatność przy odbiorze w przypadku odbioru osobistego
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. Płatności elektroniczne PayNow (karta płatnicza, szybki przelew, BLIK). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.”. 
 5. Płatności elektroniczne i płatności kartą PayU
 1. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Platformy.
 3. Sprzedawca nie prowadzi wysyłki towaru. Klient może osobiście odebrać zakupione produkty w sklepie lub udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej, która w jego imieniu odbierze zakupione produkty ze sklepu lub osobie niebędącej osobą fizyczną (np. firmie kurierskiej). Jeśli klient wybierze na Platformie opcję odbioru towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, oznacza to, że Klient udziela pełnomocnictwa firmie kurierskiej do odbioru towaru w jego imieniu w Sklepie Stacjonarnym. W przypadku gdy klient udziela pełnomocnictwa firmie kurierskiej należy wpisać jej nazwę. W ramach tego pełnomocnictwa firma DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.
 4. Wzór Pełnomocnictwa znajduje się tutaj. Klient musi oświadczyć, że zapoznał się ze Wzorem Pełnomocnictwa aby złożyć Rezerwację.
 5. Klient zobowiązuje się pokryć koszty odbioru zarezerwowanego towaru przez firmę kurierską.
 6. Jeśli Klient zlecił odbiór towaru firmie kurierskiej, wyraża tym samym zgodę na wylegitymowanie osoby odbierającej towar od kuriera w celu potwierdzenia pełnoletności oraz trzeźwości. W przypadku gdy osoba odbierająca towar nie jest pełnoletnia i trzeźwa, kurier ma obowiązek odmówienia wydania towaru a Sprzedawca odstępuje od zawartej w Sklepie Stacjonarnym umowy kupna-sprzedaży.
 7. Wybierając opcję odbioru rezerwacji przez firmę kurierską, Klient jest w pełni odpowiedzialny za odbiór zarezerwowanego towaru przez osobę trzeźwą i pełnoletnią.
 8. Klient oświadcza, że niezależnie od wybranej formy odbioru zarezerwowanego towaru, towar zostanie odebrany przez osobę trzeźwą i pełnoletnią. Sprzedawca lub inna osoba wydająca towar, ma prawo weryfikacji wieku osoby odbierającej towar.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji danych klienta podanych przy rezerwacji, w szczególności w celu weryfikacji oświadczenia o pełnoletności Klienta oraz, że nie dokonuje on zakupu towaru w celu jego dalszej odsprzedaży.

 

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Umowa sprzedaży towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w siedzibie sprzedającego (sklepie stacjonarnym).
 2. Po złożeniu Rezerwacji Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Rezerwację do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji i jej przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Rezerwacji i o jej przyjęciu do realizacji.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem lub płatności elektronicznych PayNow, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowane.
 5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
  Sprzedawcy.
 7. płatności gotówką przy odbiorze osobistym towaru: Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości rezerwacji do odbioru.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w jego opisie. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. W przypadku rezerwacji Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Towarów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Towarów po skompletowaniu całej rezerwacji.
 10. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.
 11. Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania Rezerwacji lub odmowy wydania Towaru jeżeli:
 12. Osoba odbierająca towar jest niepełnoletnia lub nietrzeźwa, także jeśli odmówi wylegitymowania w celu potwierdzenia pełnoletności.
 13. Braku towaru zarezerwowanego przez Klienta na stanie magazynowym.
 14. Braku odbioru towaru przez Klienta w terminie 14 dni od daty złożenia rezerwacji.
 15. Braku opłacenia rezerwacji przez Klienta w terminie 7 dni od daty złożenia rezerwacji.
 16. W przypadku anulowania Rezerwacji lub odmowy wydania Towaru, zapłacona przez Klienta kwota zostanie zwrócona na konto Klienta.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Rezerwacji lub Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Rezerwacji w Sklepie Stacjonarnym przy zleceniu dostarczenia towaru przez firmę kurierską bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru Klientowi przez firmę kurierską.
 3. W przypadku odbioru osobistego Rezerwacji w sklepie stacjonarnym, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, ponieważ Umowa kupna-sprzedaży nie jest umową zawieraną z Klientem na odległość. Klient zachowuje jednak prawo do reklamacji towaru.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony (subskrypcja), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 7. Oświadczenie musi być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej w sklepie stacjonarnym ze zleceniem dostarczenia towaru Klientowi przez firmę kurierską Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w szczególności jeśli zerwany został znak akcyzowy na opakowaniu napoju alkoholowego.
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru na Platformie.
 9. Napoje alkoholowe z uszkodzonym znakiem akcyzowym nie podlegają reklamacji.
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Dane osobowe na Platformie

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy internetowej jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Platformy mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta na Platformie ze zlecenia dostarczenia towaru firmie kurierskiej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Klienta.
  • W przypadku Klienta, który korzysta na Platformie ze sposobu płatności elektronicznych PayNow, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Rezerwacje na Platformie i późniejsze Umowy Sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy, oraz wykonania umowy zawartej przez Sprzedawcę z Klientem, Platforma przechowuje na dysku twardym urządzenia Klienta, którego używa on do korzystania ze Sklepu niewielkich plików tekstowych umożliwiających identyfikację Klienta przez system Sprzedawcy (pliki cookie). Pliki cookie mogą zostać wyłączone przez Klienta, wówczas Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak działania lub nieprawidłowe działanie Platformy.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca prowadząc Platformę podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki których celem jest zapobieganie pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.